Nghề nghiệp FedEx

Quality Assurance Specialist

Republic of Korea
Operations


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-84023
Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Quality Assurance Specialist
Mã yêu cầu công việc: RC93670
Địa điểm:
Republic of Korea

thể loại: Operations
Loại công việc: Regular
Ngày kết thúc đăng tuyển: 2018-10-28

To promote quality awareness and adherence to corporate assurance programs and procedures so as to improve overall department operational performance.


1. Quality Assurance Management Planning & Program Development

 • Support the identification of gaps in current quality programming through data collection, reporting, and observation
 • Gather, analyze and report findings to monitor performance to management and develop action plans; provide service performance reports and trend analysis to management
 • Establish operations and corrective action plans procedures based on best practices; take corrective and preventive actions
 • Support the development of Quality Management Systems to comply with relevant ISO and customer requirements
 • Develop and communicate standards and quality measures in order to promote quality awareness among employees
 • Lead and facilitate Quality Action Teams; train Quality Action Team members on concepts, develop training materials
2. Quality Audit & Process Support
 • Conduct and maintain ISO/GDP certification; prepare operations for audit, develop corrective action plans for non-compliance situations, provide ISO briefings to employees in order to ensure corporate and ISO compliance.
 • Plan, schedule and conduct internal and external customer audits
 • Conduct process reviews and follow up to identify operational needs, draft methodologies and processes, research best practices and recommend solutions to improve processes.
 • Conduct special safety site audits required for warehousing in certain countries (e.g. tsunami, air pollution, fire)
 • Conduct quantitative analyses relating to quality matters to support the business
 • Design job aids for front-line employees; evaluate effectiveness of corrective action plan procedures and job aids
 • To conduct supplier qualification activities such as supplier quality audit and vendor assessments
 • Implement and maintain necessary ISO-related documentation such as SOP and WI
3. Quality Training
 • Review service performance to determine training needs
 • Design training program and materials
 • Train managers and operations in best practices and continuous improvement
 • Deliver briefings to enhance employees’ awareness and understanding of quality concepts
 • Coach operations employees in service requirements
 • Communicate the impact of quality for employee awareness and understanding
 • Enhance employee understanding of reporting indices and expected standards


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.