Skip to main content

โอกาสในงานจัดการพัสดุ

ค้นหางานจัดการพัสดุ
พนักงานจัดการพัสดุ

ก้าวไปสู่จังหวะแห่งความสําเร็จ

ร่วมเป็นพนักงานจัดการพัสดุกับเฟดเอ็กซ์ แล้วมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ไปข้างหน้า ในขณะเดียวกัน คุณยังได้ทำงานกับบริษัทที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนายจ้างที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง เรานำการปฏิวัติระบบการจัดส่งสินค้าด่วนมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี และยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้วยการนำเสนอบริการจัดส่งพัสดุและสินค้าอย่างรวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา ไปยังกว่า 220 ประเทศและดินแดน ผ่านเครือข่ายทั่วโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์

ผู้หญิงในโกดังยิ้ม

อาชีพการจัดการพัสดุที่โดดเด่น

งานจัดการพัสดุ ก็เหมือนกับพัสดุที่เราจัดส่ง มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลาย

งานจัดการพัสดุ

คุณจะทํางานในสภาพแวดล้อมของคลังสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยรับผิดชอบในการติดตามการจัดส่ง ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในขณะที·ทําการคัดแยก จัดการ บรรทุก และขนถ่ายพัสดุ คุณอาจถูกเรียกให้ใช้อุปกรณ์ เช่น สายพานลําเลียงไฮดรอลิกในการทํางานของคุณ

กําลังมองหาชั·วโมงทํางานที่ยืดหยุ่น ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ และสวัสดิการที่ดีเยี่ยมอยู่ใช่หรือไม่บริแอนนา ฮิว เล่าถึงความสําคัญของงานและโอกาสในการเติบโตทางอาชีพของเธอในฐานะผู้จัดการพัสดุที่เฟดเอ็กซ์

ค้นหางาน้จัดการพัสดุ
งานจัดการพัสดุขนาดใหญ่

งานจัดการพัสดุขนาดใหญ่

เริjมต้นอาชีพของคุณในฐานะพนักงานจัดการพัสดุขนาดใหญ่และและกลายเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่เชื่อถือได้และเป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พนักงานขนส่งสินค้ามีหน้าที่ในการโหลดและเคลื่อนย้ายสินค้าจากรถบรรทุก โดยใช้รถยก อุปกรณ์อื่นๆ และเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อเคลื่อนย้ายพัสดุขนาดใหญ่

ค้นหางานจัดการพัสดุขนาดใหญ่
พนักงานจัดการวัสดุ

พนักงานจัดการวัสดุ

ในฐานะพนักงานจัดการวัสดุ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายพัสดุ เอกสาร สินค้าอันตราย และตู้คอนเทนเนอร์ุอย่างปลอดภัย พนักงานจัดการวัสดุต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องด้วย

ค้นหางานจัดการวัสดุ
พนักงานควบคุมการขนถ่ายสินค้าทางอากาศ

พนักงานควบคุมการขนถ่ายสินค้าทางอากาศ

ในฐานะผูควบคุมการขนถ่ายสินค้าทางอากาศคุณจะต้องโหลดและขนถ่ายสินค้าบนเครื่องบินและอากาศยานโดยใช้อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน

ค้นหางาน ควบคุมการขนถ่ายสินค้าทางอากาศ
คลังสินค้า

งานพนักงานจัดการพัสดุชั่วคราว

พนักงานจัดการพัสดุชั่วคราว เป็นงานประเภท พาร์ทไทม์ ที่ให้คุณสามารถเลือกวันทำงานได้ตามความสะดวก เวลาทำงานแต่ละสัปดาห์จะประกาศแจ้งเป็นประจำทุกสัปดาห์ พนักงานจัดการพัสดุชั่วคราว สามารถทำงานได้สูงสุด 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ ไม่ได้รับสวัสดิการ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดสวัสดิการให้

ค้นหางานจัดการพัสดุชั่วคราว
คลังสินค้า

พนักงานจัดการพัสดุพาร์ทไทม์และตามฤดูกาล

เฟดเอ็กซ์เสนอค่าตอบแทนที่แข่งขันได้และความยืดหยุ่น ในการทำงานสำหรับพนักงานจัดการพัสดุพาร์ทไทม์ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรเวลาทำงานและความยาวของกะแตกต่างกันไปตามปริมาณพัสดุ โดยทั่วไปแล้ว แต่ละกะจะอยู่ที่ 3-6 ชั่วโมง นอกจากนี้เรายังมี ตำแหน่งพนักงานจัดการพัสดุตามฤดูกาล เพื่อรองรับช่วงเทศกาลอันเป็นช่วงเวลาที่พัสดุมีความหนาแน่นสูง

ค้นหางานพนักงานจัดการพัสดุพาร์ทไทม์

ความปลอดภัยเหนือสิ·งอ·ืนใด

ปรัชญา "ความปลอดภัยเหนือสิ·งอ·ืนใด" ที·มีมายาวนานของเราถือเป"นสิ·งสําคัญสูงสุดท·ัวท ังองค์กรและในการทํางานใน แต่ละวันของเรา เราส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที·แต่ละแห่งของเราโดยการสอนขั นตอนที·เหมาะสมและสนับสนุนให้ สมาชิกในทีมระบุอันตรายที·อาจเกิดข ึนในเชิงรุกเพ·ือหลีกเลี·ยงการบาดเจ็บ นโยบายที·แข็งแกร่ง การให้ความรู้แก่สมาชิก ในทีมอย่างต่อเน·ือง และการลงทุนด้านเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมเป"นรากฐานของความมุ่งมั·นของเราในการทําให้สถานที· ทํางานและชุมชนปลอดภัยยิ·งข ึนสําหรับสมาชิกในทีม ลูกค้า และสาธารณะ

ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้

โอกาสที่เปิดกว้าง
กับความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด.

ค้นหางานจัดการพัสดุ

เริ่มต้นการเดินทางของคุณกับเรา พื้นที่การงาน

กลับสู่ทุกพื้นที่การงาน

สนใจใน FedEx แต่ยังไม่พร้อมสมัครงาน? เข้าร่วมเครือข่ายทรัพยากรบุคคลของเรา

ติดต่อเรา